Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atkrekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen. Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksista.

Laatimispäivä 04.06.2018

Päivitetty 1. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Metsäparooni Oy Osoite Lehtijärventie 100 39700 Parkano Puhelinnumero Sähköposti +358451234265

jarkko@metsaparooni.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Nimi Jarkko Piilola Osoite Lehtijärventie 100 39700 Parkano

Puhelinnumero Sähköposti +358451234265 jarkko.piilola@metsaparooni.fi

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Ylläpidetään asiakasrekisteriä. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § tai 4. luku tai erityislain säännös.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, y-tunnus/henkilötunnus,yhteystiedot, metsätilojen tiedot ja laskutustiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot ovat peräisin asiakkaalta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Yhteystiedot luovutetaan puukauppoja tehdessä, puunostajille ja metsäkeskukselle.

Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritiedot ovat ainoastaan suojatun nettiyhteyden takana.

Rekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla.

10. TARKASTUSOIKEUS Jokaisella on oikeus tarkastaa sidosryhmärekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.